PostHeaderIcon ประชาธิปไตยในโรงเรียน

วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในโรงเรียนวัดทรงธรรม
เริ่มต้นตั้งแต่เช้าเมื่อถึงเวลา 7.50 น. นักเรียนทุกคน
ทราบหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี คือจะต้องพัฒนาพื้นที่ของโรงเรียนบริเวณที่กลุ่มของตนรับผิดชอบ ให้สะอาด
เรียบร้อย จนกระทั่งเวลา 8.10 น. เสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็เป็นเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ เมื่อเคารพธงชาติเสร็จ
จะมีนักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจการปฏิบัติงานในการพัฒนาพื้นที่ของแต่ละกลุ่ม ออกมารายงานผลงานพร้อม
คำชมเชย หรือคำแนะนำ ต่อท้ายด้วยการสรุปของครูเวรประจำวัน ปฏิบัติเช่นนี้ทุกวันอย่างรู้หน้าที่ เพราะ
เป็นผลมาจากการวางระบบประชาธิปไตยในโรงเรียน คือมีสภานักเรียนที่มาจากการเลือกตั้ง 2 ระดับ คือ
1. เลือกตั้งระดับชั้นเรียน เพื่อให้ได้หัวหน้าชั้นเป็นผู้นำชั้นเรียน และเป็นสมาชิกสภานักเรียนด้วย
2. เลือกตั้งระดับโรงเรียน คือเลือกประธานและรองประธานนักเรียน
     เมื่อได้ประธาน รองประธานและสมาชิกสภาแล้ว จึงมีการประชุมสรรหาและแต่งตั้งเลขานุการ , เจ้าหน้าที่
ตรวจการปฏิบัติงาน มีการกำหนดพื้นที่ที่รับผิดชอบในการพัฒนาให้แต่ละกลุ่ม ทั้งเวลาเช้าและกลางวัน รวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานมาประชุมปรึกษาหารือหาทางแก้ไขและเสนอต่อครูที่ปรึกษา สรรหาบุคคลผู้เป็นผู้นำในการเชิญธงชาติ นำสวดมนต์ เวลาเข้าแถวเช้า เป็นต้น

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรม ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. ด.ญ.ณัฏนรี  สืบแก้ว 
ประธานนักเรียน
2. ด.ญ.ภวินท์รัตน์  นาทรัพย์ รองประธานนักเรียน
3. ด.ญ.เบญจพร  มะณี เลขานุการ
4. ด.ญ. จินดารัตน์  เต่าสา  ประชาสัมพันธ์
5. ด.ญ.ธนัชพร  อินเทพ กรรมการ
6. ด.ญ.วิรมณ  ชุมนุมพร กรรมการ
7. ด.ญ.พีรดา  แดงเต๊ะ กรรมการ
8. ด.ช.พุทธิพงศ์  เผือกรอด กรรมการ
9. ด.ญ.สุปรานี  ขาวเลิศ  กรรมการ
10. ด.ญ.สุรสวดี  กาลวงศ์ เหรัญญิก


ครูที่ปรึกษาและดูแลโครงการ ครูวิสุทธิ์ บุญแสง

เลือกตั้งประธานนักเรียน

หย่อนบัตร

เจ้าหน้าที่นับคะแนน

บรรยากาศการนับคะแนน

ประธานปราศรัย

ทำตามหน้าที่รับผิดชอบ 

 

Last Updated (Wednesday, 22 July 2015 01:48)