PostHeaderIcon ประชาธิปไตยในโรงเรียน

วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในโรงเรียนวัดทรงธรรม
เริ่มต้นตั้งแต่เช้าเมื่อถึงเวลา 7.50 น. นักเรียนทุกคน
ทราบหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี คือจะต้องพัฒนาพื้นที่ของโรงเรียนบริเวณที่กลุ่มของตนรับผิดชอบ ให้สะอาด
เรียบร้อย จนกระทั่งเวลา 8.10 น. เสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็เป็นเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ เมื่อเคารพธงชาติเสร็จ
จะมีนักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจการปฏิบัติงานในการพัฒนาพื้นที่ของแต่ละกลุ่ม ออกมารายงานผลงานพร้อม
คำชมเชย หรือคำแนะนำ ต่อท้ายด้วยการสรุปของครูเวรประจำวัน ปฏิบัติเช่นนี้ทุกวันอย่างรู้หน้าที่ เพราะ
เป็นผลมาจากการวางระบบประชาธิปไตยในโรงเรียน คือมีสภานักเรียนที่มาจากการเลือกตั้ง 2 ระดับ คือ
1. เลือกตั้งระดับชั้นเรียน เพื่อให้ได้หัวหน้าชั้นเป็นผู้นำชั้นเรียน และเป็นสมาชิกสภานักเรียนด้วย
2. เลือกตั้งระดับโรงเรียน คือเลือกประธานและรองประธานนักเรียน
     เมื่อได้ประธาน รองประธานและสมาชิกสภาแล้ว จึงมีการประชุมสรรหาและแต่งตั้งเลขานุการ , เจ้าหน้าที่
ตรวจการปฏิบัติงาน มีการกำหนดพื้นที่ที่รับผิดชอบในการพัฒนาให้แต่ละกลุ่ม ทั้งเวลาเช้าและกลางวัน รวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานมาประชุมปรึกษาหารือหาทางแก้ไขและเสนอต่อครูที่ปรึกษา สรรหาบุคคลผู้เป็นผู้นำในการเชิญธงชาติ นำสวดมนต์ เวลาเข้าแถวเช้า เป็นต้น

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรม ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. ด.ญ.นวรัตน์  รอดทอง 
ประธานนักเรียน
2. ด.ญ.จิราภรณ์   ชาวดร รองประธานนักเรียน
3. ด.ญ.ศุภาพิชญ์   ขุนทิพย์ เลขานุการ
4. ด.ญ. นภา   รัตนกุล  ประชาสัมพันธ์
5. ด.ญ.กมลชนก บริสุทธิ์เพ็ชร์ กรรมการ
6. ด.ช. ชยานันท์   ประดิษฐ์ กรรมการ
7. ด.ญ.ขวัญเนตร   สืบแก้ว กรรมการ
8. ด.ช.เจษฎา   แก้วสุข กรรมการ
9. ด.ญ.ชุติกานต์   ชุมนุมพร  กรรมการ

ครูที่ปรึกษาและดูแลโครงการ ครูวิสุทธิ์ บุญแสง

เลือกตั้งประธานนักเรียน

หย่อนบัตร

เจ้าหน้าที่นับคะแนน

บรรยากาศการนับคะแนน

ประธานปราศรัย

ทำตามหน้าที่รับผิดชอบ 

 

Last Updated (Tuesday, 28 May 2013 02:54)